Om os

Kort om Solstrålen
 • Et åbent og indbydende sted engagerer hvert barn.

  Solstraalen Børnehave er en privat institution beliggende blandt høje bygninger i Brøndby Strand, som er åbnet i september 2013. 

  I Solstraalen Børnehave værdsættes der pæne og indbydende fysiske rammer, og der tilstræbes på at skabe tryghed, nærvær og forudsigelighed i børnenes hverdag i en positiv og hyggelig atmosfære. Dette kan bemærkes i institutionen med bl.a. opdeling af børn og voksne i de små betydningsfulde læringsmiljøer med fokus på ro og overblik.

  Institutionen har en tæt relation til nydelige omgivelser af natur, herunder en skov, strand og dyregård, som inddrages og benyttes i den daglige pædagogiske struktur. Desuden er der kort afstand til busforbindelse.

  Solstraalen Børnehave er en fuldt aldersintegreret privat daginstitution, som kan rumme op til 70 enheder. Vi har 3 stuer herunder to børnehavestuer og en vuggestue. I hver stue er der tilknyttet mindre læringsmiljøer, her kan det nævnes en lego-hjørne, dukkekrog, køkken, bilhjørne samt en finmotorik hjørne.

  Derudover er der 3 yderligere rum, her kan det nævnes 2 motorikrum/puderum, læserum, værkstedsrum samt et rum til udviklingen af finmotorik.

  Solstraalen Børnehave har 2 legepladser, en i børnehøjde for vuggestuebørnene og en for børnehavebørnene. De forskellige legeredskaber, som er til stede på legepladserne, tager udgangspunkt i de forskellige aldersgrupper.

  Solstraalen Børnehave er en daginstitution, hvor enhver er accepterede og velkomne, som dem de er. Læringsmiljøet i børnehaven understøtter, at alle børn indgår i et ligeværdigt og mangfoldigt fællesskab, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

  Det er vores ønske, at det enkelte barn møder respekt, nærhed, forståelse og omsorg, således at barnet får styrket sin egen personlighed, og at barnet gennem samværet med de andre børn lærer at tage hensyn til andre og at udvise medmenneskelig respekt og forståelse.

  I Solstraalen Børnehave er vores omdrejningspunkt at være smilende, anerkendende, imødekommende samt at være respektfulde i ethvert møde. I det daglige arbejdes der med de 5 elementer fra den styrkede pædagogiske læreplan; børnesyn, dannelse og børneperspektiv, leg, læring og børnefælleskaber.

  Det som kendetegner Solstraalen Børnehave er bl.a. det alsidige forældresamarbejde, som giver børnehaven mulighed for at etablere søskendebørn. Det er børnenes udvikling og trivsel, vi sammen med forældrene skal være med til at sikre – det være sig fysisk, følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt. Med andre ord skal Solstraalen Børnehave være et godt supplement til barnets hjem.

  Noget andet som også er et fokuspunkt i Solstraalen Børnehave er at frembringe venskab blandt børnene. Det pædagogiske personale vurderer løbende nødvendigheden for rammesætningen af legen via legeaftaler. Dermed træder forældresamarbejdet i kraft, hvorved muligheden for nye venskaber kan dannes blandt børnene. Det er gennem legen og kammeratskabet, at roller afprøves og konflikter opstår og søges løst. Barnet kan gennem legen udfolde sin fantasi og kreativitet og få en fornemmelse af sig selv og af de andre børn.

  Solstraalen Børnehavens mission er netop >Venskab giver leg – Legen giver læring<.

  Lederen har tæt kontakt til sine medarbejdere og via i dialog samt refleksion med dem arbejdes der med den systemiske tænkning, hvorpå der reflekteres, anderkendes mht. det hele menneske – barnet og familien.

  Solstraalen Privat Børnehave samarbejder med LDD (Landsorganisationen Danske Daginstitutioner).

  Børnehaven drives på grundlag af en vedtægt, som er udarbejdet af en bestyrelse. Institutionsbestyrelsen har den overordnede ledelse og er overfor det offentlige ansvarlig for, at institutionens økonomi og drift er i overensstemmelse med gældende love og regler samt med institutionens vedtægter. De er medbestemmende både til at ansætte og afskedige personaler i institutionen.

  Kommunen har tilsynspligt i Solstraalen Børnehave, hvor der kan føres tilsyn med de forhold børnene opholder sig under. Institutionen er derfor også forpligtet i at handle på kommunens børnepolitik, de værdier og metoder som er beskrevet i den pædagogiske læreplan.

 • Samarbejde med Brøndby Kommune

  Talepædagog, støttepædagog og psykolog tilbydes børn i Solstrålen på lige fod med andre børn i Brøndby Kommunes daginstitutioner.
  Brøndby kommune fører jævnligt tilsyn med de private institutioner i kommunen. Seneste tilsynsrapport ligger her.